Hjälpmedel till personer från andra länder som söker vård i Skåne

När personer från andra länder söker vård i Sverige behöver hälso- och sjukvården ta reda på fakta om patienten för att veta hur vården ska betalas. Detta gäller även hjälpmedel.

I Sveriges kommuner och landstings handbok Vård av personer från andra länder redogörs för de regler som gäller för att vårdenheten ska få ersättning för de åtgärder som genomförts. Nedan finns en kort sammanställning av reglerna.

Personer som är folkbokförda i Sverige har, oavsett medborgarskap, rätt till en bedömning av sitt hjälpmedelsbehov enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Alla har rätt till akut vård till följd av sjukdom, skada eller graviditet. Förskrivning av hjälpmedel kan bli aktuell om patienten behöver det under den aktuella behandlingsperioden eller för att kunna ta sig hem.

De hjälpmedel som används tidsbegränsat under vistelsen i Sverige och som återlämnas innan hemfärd kan hyras av Region Skåne. Om det bedöms att hjälpmedlet inte kommer att återlämnas innan patienten lämnar Skåne ska hjälpmedlet säljas av Region Skåne. Vårdenheten eller Hjälpmedelsverksamheten i Region Skåne fakturerar Försäkringskassan via GSF, gemensam servicefunktion inom Region Skåne, för vårdkostnaden och kostnaden/hyran för hjälpmedlet.

Särskilda regler gäller för vård och hjälpmedel till asylsökande/flyktingar och papperslösa.

Förskrivare kan ha svårt att följa upp hjälpmedel som förskrivs till personer från andra länder, eftersom dessa personer inte är bofasta i Skåne. Om förskrivaren eller ansvarig vårdenhet inte kan nå personerna avslutas ärendet

Asylsökande/flyktingar


Papperslösa


Personer från EU/EES-länder och Schweiz


Personer som är bosatta i länder utanför EU/EES-området och konventionsländerna


Utlandssvenskar bosatta i annat EU/EES-land än Sverige samt Schweiz


Utlandssvenskar som är bosatta utanför EU/EES-området och konventionsländerna


Personer folkbokförda i annat EU/EES-land än Sverige samt Schweiz som arbetar i Sverige