Uppföljning och revidering av Hjälpmedelsguiden Skåne

Uppföljning och revidering av Hjälpmedelsguiden Skåne ligger i Region Skånes och kommunernas intresse. För uppföljning ansvarar den partsammansatta gruppen Skånegemensam samverkansgrupp hjälpmedel. Uppföljning görs årligen och löpande vid behov.

Syftet med uppföljningen är att bistå förskrivare och andra yrkesprofessioner med förtydligande och rekommendationer kring Hjälpmedelsguiden Skånes innehåll samt att säkerställa att Hjälpmedelsguiden Skåne uppdateras avseende bland annat lagar och förordningar. Samrådsgruppens förtydliganden, rekommendationer, revideringar och uppföljningar ska dokumenteras och vara spårbara.

Samrådsgruppen har mandat att fatta beslut om följande förändringar i Hjälpmedelsguiden Skåne:

  • ändring av texterna för överensstämmelse med gällande lagstiftning
  • ändring av länkar och hänvisningar
  • förtydliganden av befintlig text
  • ändring av texternas utformning och webbpublicering.

Beslutande instanser inom respektive huvudman fattar beslut om följande förändringar i Hjälpmedelsguiden Skåne:

  • ändring som påverkar ansvarsförhållandet mellan Region Skåne och kommunerna
  • ändring som innebär förändrade kostnader för någon huvudman.