Samrådsgruppens uppdrag, medlemmar och mandat

Samrådsgruppens uppdrag
Samrådsgruppens uppdrag är att samverka på tjänstemannanivå kring ansvarsfördelning vad gäller hjälpmedel. Detta innebär bland annat att hantera alla förekommande frågeställningar där ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet berörs mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.  Lösa frågor som uppkommer med nuvarande ansvarsfördelning exempelvis;

  • hantera frågor om ansvarsfördelning mellan organisationerna
  • ansvar för ”nya” hjälpmedel
  • hantera frågor kring förtroendeförskrivning
  • ge förslag på ändringar i större frågor till beslutande instanser

Arbeta med utvecklingsfrågor exempelvis;

  • frågor kring kompetensutveckling och förskrivarutbildningar
  • utveckling av Hjälpmedelshandboken
  • utveckling av ”Fritt val” och ett införande i Skåne
  • undersöka förutsättningar för en försöksverksamhet med ”personlig hjälpmedelsbudget”
  • följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet

Samrådsgruppens medlemmar
Samrådsgruppen ska bestå av 10 personer, lika många från Region Skåne som från den kommunala sidan, med ett intresse och erfarenheter kring frågor inom hjälpmedelsområdet. Kommunförbundet Skåne utser fem medlemmar ur Samverkansorganisationens för Hjälpmedelsfrågor styrgrupp.

Region Skåne utser fem representanter där Hjälpmedelsverksamheten har två representanter (chef och konsulent), Vuxenhabiliteringen har en plats och Primärvården/Slutenvården har två platser.

Samrådsgruppens mandat
Gruppens medlemmar ska var för sig ha ett mandat att företräda sina respektive organisationer och kunna fatta beslut i enklare frågor kring praxis och rutiner, samt ha uppdraget att lämna beslutsunderlag vidare till respektive huvudman. Samrådsgrupp på tjänstemannanivå inom hjälpmedel