Ansvarsfördelning mellan huvudmännen i Skåne

I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel där individuellt förskrivna hjälpmedel är en integrerad del i den samlade vård- och rehabiliteringsprocessen. Fördelningen är gjord utifrån patientens ålder samt utifrån produkt. Detta innebär att det är definierat vilka olika produktområden, produktgrupper och produktundergrupper som respektive part har kostnadsansvar för.

Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till personer från och med 20 år, med vissa undantag där Region Skåne har ansvar.

Region Skåne har ansvar för hjälpmedel till personer upp till 20 år, samt för följande hjälpmedel oavsett personens ålder:

  • elektriska rullstolar och drivaggregat
  • fjärrstyrsystem
  • hjälpmedel till personer med hörselnedsättning eller dövhet
  • hjälpmedel till personer med omfattande synnedsättning eller blindhet
  • vissa medicinska behandlingshjälpmedel, till exempel CPAP och Tens
  • hjälpmedel som rör nutrition
  • hjälpmedel vid diabetes
  • inkontinensskydd för personer som inte har hemsjukvård
  • ortopedtekniska hjälpmedel, till exempel ortoser
  • vissa sittanpassningar och kommunikationshjälpmedel.

Ovanstående ansvarsfördelning innebär därmed att ansvaret för hjälpmedel inte alltid följer tröskelprincipen och ansvaret i rehabiliterings-/vårdprocessen.

Mer att läsa om ansvarsfördelningen finns här:
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne