Ansvarsfördelning mellan huvudmännen i Skåne

I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. Mer att läsa om ansvarsfördelningen finns här:
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne

Fördelningen är gjord utifrån patientens ålder samt på ISO-kodnivå. Detta innebär att det är definierat vilka olika produktområden, produktgrupper och produktundergrupper som respektive huvudman har kostnadsansvar för.

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå
Kommunerna har ansvaret för hjälpmedel till patienter från och med 20 år, med vissa undantag där Region Skåne har ansvar. Regions Skåne har ansvar för hjälpmedel till patienter upp till 20 år, samt för följande hjälpmedel oavsett patientens ålder

  • Elektriska rullstolar samt drivaggregat.
  • Vissa kommunikationshjälpmedel
  • Synhjälpmedel
  • Hörselhjälpmedel
  • Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Vissa medicinska behandlingshjälpmedel

Ansvarsfördelning på ISO-kodnivå

Region Skåne och kommunerna fastställer, oberoende av varandra, vilka enskilda produkter inklusive tillbehör som tillhandahålls som förskrivningsbara hjälpmedel. Tillbehör till hjälpmedel bekostas av den huvudman som ansvarar för huvudhjälpmedlet.

Överlåtelse/överköp av hjälpmedel när patienten fyller 20 år
Huvudmännens gemensamma syn är att patienter som fyller 20 år ska få behålla sina hjälpmedel. Region Skåne ska, innan överlåtelse till kommun sker, göra en genomgång av patientens hjälpmedel så att dessa är aktuella och används.
Rutin för överlåtelse av hjälpmedelsansvar från Region Skåne till kommun när patient fyller 20 år.

Kommunen köper över de hjälpmedel patienten använder. Det innebär att kommunen även köper över andra eller fler hjälpmedel än de lokala riktlinjerna föreskriver. Hjälpmedel som Region Skåne ansvarar för, oberoende av patientens ålder, köps inte över av kommunen. När det överlåtna hjälpmedlet är uttjänt gäller kommunens lokala riktlinjer för fortsatt förskrivning och val av hjälpmedel. Om t ex trehjulig cykel inte finns i kommunens sortiment kan en ny sådan inte förskrivas. Även fortsatt dubbelförskrivning kan nekas. Om erfarenhet av ett specifikt hjälpmedel saknas på den kommunala hjälpmedelsenheten ska tjänsten, under en övergångsperiod, kunna köpas från Region Skånes hjälpmedelsverksamhet. I de fall ett överlåtet hjälpmedel återlämnas av patienten innan det är avskrivet ska möjligheten finnas till återköp av Region Skåne.