Förskrivarens ansvar

Förskrivaren ansvarar för att följa:

 • Förskrivningsprocessen
 • Hjälpmedelsguiden Skåne
 • huvudmannens lokala riktlinjer
 • lagar, förordningar och föreskrifter tillämpliga inom hjälpmedelsområdet. Till exempel registrera förskrivet hjälpmedel i huvudmannens system för hjälpmedelshantering
 • rutiner och åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse inträffar

Förskrivaren ska ha kunskap om:

 • förskrivningsbara hjälpmedel hos huvudmannen, hjälpmedlens funktioner, anpassningsmöjligheter samt kostnader och ansvarsfördelning på ISO-kodnivå
 • riskerna vid användningen av hjälpmedlet och hur dessa minimeras
 • att användning av en produkt på annat sätt än det som tillverkaren angett, är en specialanpassning

Förskrivaren ska bland annat informera patienten om:

 • de hjälpmedel som finns tillgängliga för patientens behov
 • de möjligheter patienten har att välja bland tillgängliga hjälpmedel
 • de förutsättningar som gäller vid förskrivning av hjälpmedel, vilket ansvar det innebär att få ett hjälpmedel förskrivet samt patientens/närståendes ansvar
 • hur förskrivningsprocessen förväntas fortlöpa i det individuella ärendet
 • att återanvändning av hjälpmedel sker och att rekonditionerade hjälpmedel alltid i första hand ska lämnas ut.

Förskrivaren ska snarast informera patient som har drabbats av en vårdskada om:

 • att det har inträffat en händelse som medfört en vårdskada
 • vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen
 • möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg
 • möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen
 • patientnämndernas verksamhet.

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

Patientskadelag (1996:799) 

Patientnämnden Region Skåne

Om patienten inte kan ta emot informationen ska den lämnas till närstående eller personal, om inte bestämmelser i offentlighet och sekretesslagen hindrar detta.

Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)