Hälso- och sjukvårdens övergripande ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vilka allmänna krav som gäller inom hjälpmedelsförsörjning i Sverige. Tillhandahållande av hjälpmedel ingår därmed i hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar och ska vara en naturlig del av patientens individuella vård.

Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ställer krav på att huvudmannen ska bedriva en god och säker vård samt ett systematiskt kvalitetssäkerhetsarbete. En god vård innebär att den ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad skyldighetslag medan exempelvis socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är så kallade rättighetslagar. En skyldighetslag beskriver för myndigheten vad den ska göra i förhållande till enskilda och beslut enligt denna kan inte överklagas. En rättighetslag talar om vad den enskilde har rätt att kräva av myndigheten och beslut enligt denna kan överklagas. Eftersom Hälso- och sjukvårdslagen är en skyldighetslag kan förskrivning av hjälpmedel inte överklagas.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om patienten inte är nöjd ska patienten i första hand vända sig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef. Om patienten har synpunkter på insatsen eller bemötandet kan patienten hänvisas till 1177 – om man inte är nöjd med vården och/eller till Patientnämnden i Region Skåne.

1177 om man inte är nöjd med vården

Patientnämnden Region Skåne