Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen, MAR

MAS/MAR
I kommunerna ska det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Om ett område i huvudsak omfattar rehabilitering kan den ansvarige vara fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut och kallas då Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen, MAR.

MAS/MAR och Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård
I kommunen delar verksamhetschefen för hälso- och sjukvården och MAS/MAR och på det ansvar som inom region/landsting åligger verksamhetschefen.

MAS/MAR ansvarar enligt Hälso- och sjukvårdslagen §24 och Patientsäkerhetsförordningen §7:3 för

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
 • att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande
 • att det finns rutiner så att kontakt tas med läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal när patienternas tillstånd fodrar det
 • att beslut om delegering är förenligt med säkerhet för patienten
 • att anmälan görs till aktuell nämnd vid vårdskada eller risk för vårdskada

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

I dessa uppdrag är MAS/MAR är inte underställd verksamhetschefen .I övrigt kan delningen av ansvaret skilja mellan olika kommuner. Ledningsansvar inom hjälpmedelsområdet kan vara delat på olika sätt i olika kommuner. Exempelvis:

 • att aktuella regelverk är kända och efterlevs i verksamheten
 • att det finns behövliga direktiv och instruktioner i sjukvårdsverksamheten
 • att personalen inom hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn av de krav som ställs på verksamheten
 • att avvikelsehantering sker enligt kvalitetsledningssystem inom hälso- och sjukvård
 • att anmäla produktfel till tillverkare och Läkemedelsverket
 • att utveckla den egna kommunens kvalitetsarbete med hjälpmedel genom planering, styrning, dokumentation och redovisning av patientsäkerhetsarbetet inom hjälpmedelsområdet
 • att samverka och samordna inom och utanför den egna verksamheten för att vårdkedjan vid hjälpmedel ska fungera

MAS/MAR gör uppföljningar och tillsyn i verksamheterna via till exempel journalgranskning, utredning av avvikelser och verksamhetsbesök.

MAS respektive MAR
I kommuner som har både MAS och MAR ser det olika ut hur ansvaret är fördelat. Vanligast är att MAR har ansvar för de hjälpmedel som Hjälpmedelsguiden Skåne avser.