Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen (MAR)

  Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Denne benämns då medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

  I kommunen delar verksamhetschefen för hälso- och sjukvården samt MAS och MAR på det ansvar som inom regionen åligger verksamhetschefen.

  MAS och MAR ansvarar enligt Hälso- och sjukvårdslagen 11 kap. 4§ samt Hälso- och sjukvårdsförordningen 4 kap. 6§ för:

  1. att patienter får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
  2. att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
  3. att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
  4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
  5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
   •  läkemedelshantering,
   • rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
   • att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.