Patientens och närståendes ansvar

De flesta hjälpmedel förskrivs till patienten som ett lån så länge behovet kvarstår. När behovet upphör ska lånade hjälpmedel återlämnas. Om hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning från huvudmannen, kan huvudmannen begära ersättning för hjälpmedlet och förskrivaransvaret upphör därmed. Lokala riktlinjer kan finnas.

Kostnader för eget inköp av hjälpmedel ersätts inte av huvudmannen.

Patientens delaktighet
Patienten ska ha en aktiv roll, ha inflytande och vara delaktig i valet av hjälpmedel. När det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hen föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet om det framstår som befogat med hänsyn till hens behov och till kostnaderna för hjälpmedlet.

Alla insatser är frivilliga för patienten. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte vidta åtgärder mot den enskildes vilja utan att det finns uttryckligt lagstöd för detta. Larm, sänggrindar bälten eller andra hjälpmedel får inte användas i syfte att frihetsberöva en person, men däremot som skydd eller hjälpmedel om den enskilde samtycker till åtgärden. Lokala riktlinjer kan finnas.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att hjälpmedlet hanteras enligt de råd och instruktioner som ges vid förskrivning och leverans. Se skötsel och reparation

Offentligt finansierade verksamheter exempelvis daglig verksamhet, pedagogisk verksamhet, vårdenhet, privata vårdgivare och korttidsboenden ansvarar för att stötta patienten så att individuellt förskrivna hjälpmedel som används inom dessa verksamheter inte förkommer eller förstörs.

Patienten är ersättningsskyldig om hjälpmedlet blir stulet eller förkommet samt om det skadas på grund av exempelvis oaktsamhet, åverkan eller misskött underhåll.

Patienten ansvarar för skador, i samband med hjälpmedelsanvändning, som drabbar hens egendom och skada som drabbar annan person eller annans egendom. Lokala riktlinjer kan finnas.

Patienten bör uppmanas att se över sitt försäkringsskydd. Eventuella försäkringskostnader står patienten själv för.

Patienten ansvarar för att bekosta förbrukningsartiklar som hör till ett förskrivet hjälpmedel och som finns som konsumentprodukter, t ex batterier, lampor. Se lokala riktlinjer.

Patienten ska kontakta förskrivaren i god tid innan planerad flytt.

Närståendes ansvar

När hjälpmedel förskrivs till barn är vårdnadshavaren ansvarig.

Den som har vårdnaden om ett barn har enligt lag ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad blir tillgodosett, Föräldrabalken 6 kap 2 §. Makar, partners, sambos har däremot inte någon omvårdnadsskyldighet gentemot varandra enligt lag, inte heller vuxna barn gentemot föräldrar. Deras insatser, liksom insatser från andra närstående, bygger helt på frivillighet.

Föräldrabalk (1949:381)

Närståendes medverkan och delaktighet är ofta en förutsättning för en väl fungerande vård. Det är därför viktigt att deras synpunkter beaktas vid planering och förskrivning av hjälpmedel, under förutsättning att sekretessen inte hindrar detta. Utgångspunkten är att all samverkan kring patienten ska ske på patientens uppdrag och villkor.

Det är viktigt att närstående vid behov får lära sig hur hjälpmedlet ska användas, underhållas och får information om var de ska vända sig om hjälpmedlet inte fungerar.