Definitioner

Direktupphandling Direktupphandling enligt LOU får användas om inköpens värde uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor och tjänster. Direktupphandlingsgränsen justeras varje år och är 2019, 586 907 kronor. En upphandlande huvudman som använder sig av direktupphandling ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen, om värdet överstiger 100 000 kronor. Huvudmannen ska ha riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.

Dubbelförskrivning – avser två eller fler uppsättningar av ett hjälpmedel.

Huvudman – menas genomgående Region Skåne respektive Skånes 33 enskilda kommuner.

Nödvändig vård – akut vård eller vård som inte kan vänta till man kommer tillbaka till sitt hemland. Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Patient I Hjälpmedelsguiden Skåne används genomgående begreppet patient eftersom förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Begreppet bör dock ha en vidare tolkning och kan beroende på situation även omfatta begrepp som exempelvis brukare och kund.

Planerad vård – när person från annat land planerar söka vård i Sverige innan man rest hit eller när person folkbokförd i Sverige planerar att söka vård i annat land.

Ramavtal Med ramavtal avses enligt Lagen om offentlig upphandling ett avtal som ingås mellan en eller flera huvudmän och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare inköp (avrop) under en given tidsperiod.  Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år.

Sortiment Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet sortiment. Den grundläggande principen är dock gemensam inom hjälpmedelsförsörjningen, sortimentet består av ett urval av de hjälpmedel som finns på marknaden. Vanligtvis består sortimentet dels av hjälpmedel som upphandlas via ramavtal och dels ett begränsat urval av hjälpmedel som direktupphandlas. I sortimentet ingår rekonditionerade och nyinköpta hjälpmedel.  Processen kring urvalet av de hjälpmedel som direktupphandlas och som ingår i sortimentet varierar mellan huvudmännen. Oftast görs urvalet av hjälpmedel av en grupp bestående av till exempel förskrivare, hjälpmedelskonsulenter och/eller tekniker som också utför fortlöpande uppföljning och revidering av sortiment. Urval och uppföljning görs bland annat utifrån medicinsk funktion samt tekniska och ekonomiska aspekter. Region Skåne och kommunerna fastställer, oberoende av varandra, vilka enskilda hjälpmedel som ingår i huvudmannens sortiment.

Tillgängligt Hjälpmedelsförsörjningens utformning inom Region Skåne eller kommunerna avgör vilka hjälpmedel som är tillgängliga. Hjälpmedelsförsörjningens utformning är i grunden densamma inom Region Skåne och kommunerna. Huvudmannen har utifrån bland annat medicinsk funktion samt tekniska och ekonomiska aspekter ett sortiment av hjälpmedel.  Om ett hjälpmedel är tillgängligt eller inte avgörs av om hjälpmedlet ingår i sortimentet eller inte.

Verksamhetschef Avses verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen §29

Vårdenhet Likställs med Hälso- och sjukvårdsenhet

Vårdskada Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården