Länkar

Lagar

Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Föräldrabalk (1949:381)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl

Konsumentköplag (1990:932)

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Offentlighet- och sekretesslag (2009:400)

Patientlag (2014:821)

Patientskadelag (1996:799) 

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Produktansvarslag (1992:18)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övriga länkar

1177.se

1177 om man inte är nöjd med vården

Arbetsförmedlingen

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne

EU – kort

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Försäkringskassan

Förtroendenämnden Malmö stad

IVO – Inspektionen för vård och omsorg

LMA-kort för asylsökande

Läkemedelsverkets föreskrifter om Egentillverkade produkter

Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter

Patientförsäkringen LÖF

Patientnämnden Region Skåne

Region Skånes information om Vård av personer från andra länder

SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sveriges kommuner och landstings skrift – Riksavtal för utomlänsvård

Sveriges Kommuner och Landstings handbok Vård av personer från andra länder

Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet