Hjälpmedel till patient bosatt i Skåne

Ansvaret för förskrivning av individuella hjälpmedel, till patienter som är folkbokförda i en av Skånes kommuner, är delat mellan Region Skåne och kommunerna, se ansvarsfördelning mellan huvudmännen i Skåne.

Patient som är folkbokförd i Skåne kan få hjälpmedel förskrivet i annan region. En vårdregion kan förskriva och utlämna vissa hjälpmedel till en utomlänspatient vid besök i regionen om kostnaden understiger 10 000 kronor. I dessa fall tillämpar vårdregionen sitt eget regelverk. Ambitionen är att underlätta för patienter med att få sitt behov av hjälpmedel tillgodosett vid besök i annan region. Detta gäller både vid akuta behov och icke akuta när patienter har behov av vissa hjälpmedel. Region Skåne kan hyra eller köpa hjälpmedlet av vårdregionen. Om hjälpmedlet hyrs lämnar patienten tillbaka det när hen lämnar vårdregionen.  Om hjälpmedlet köps blir Region Skåne ägare till hjälpmedlet.

Uppgår kostnaden till mer än 10 000 kronor ska samråd ske mellan vårdregionen och Region Skåne för att vårdregionen ska ha rätt till ersättning. Ibland behövs kontakt tas med hemregionen även vid lägre belopp för att överlämna uppföljningsansvar till förskrivare i hemregionen.

Hjälpmedel som kräver avancerad service och underhåll, till exempel en eldriven rullstol eller hörselhjälpmedel, ska i regel förskrivas av Region Skåne. Undantagsfall kan finnas och då ska förskrivande region alltid först kontakta Region Skåne via sortimenthjm.hoh@skane.se för att få klartecken.
Hjälpmedel som kräver fast installation eller som behöver anpassas med hänsyn till patientens bostadsförhållanden och den vardagliga miljön i övrigt ska alltid förskrivas av Region Skåne.

För mer information se Sveriges kommuner och regioners skrift – Riksavtal för utomlänsvård