Hjälpmedel till patient bosatt i Skåne

Ansvaret för förskrivning av individuella hjälpmedel, till patienter som är folkbokförda i en av Skånes kommuner, är delat mellan Region Skåne och kommunerna, se ansvarsfördelning mellan huvudmännen i Skåne.

Patient som är folkbokförd i Skåne kan få hjälpmedel förskrivet i annat landsting. Ett vårdlandsting kan förskriva och utlämna vissa hjälpmedel till en utomlänspatient vid besök i landstinget om kostnaden understiger 10 000 kronor. I dessa fall tillämpar vårdlandstinget sitt eget regelverk. Ambitionen är att underlätta för patienter med att få sitt behov av hjälpmedel tillgodosett vid besök i annat landsting. Detta gäller både vid akuta behov och icke akuta när patienter har behov av vissa hjälpmedel. Region Skåne kan hyra eller köpa hjälpmedlet av vårdlandstinget. Om hjälpmedlet hyrs lämnar patienten tillbaka det när hen lämnar vårdlandstinget.  Om hjälpmedlet köps blir Region Skåne ägare till hjälpmedlet.

Uppgår kostnaden till mer än 10 000 kronor ska samråd ske mellan vårdlandstinget och Region Skåne för att vårdlandstinget ska ha rätt till ersättning. Ibland behövs kontakt tas med hemlandstinget även vid lägre belopp för att överlämna uppföljningsansvar till förskrivare i hemlandstinget.

Hjälpmedel som kräver avancerad service och underhåll, till exempel en eldriven rullstol, ska förskrivas av Region Skåne. Det gäller även hjälpmedel som kräver fast installation eller som behöver anpassas med hänsyn till patientens bostadsförhållanden och den vardagliga miljön i övrigt.

För mer information se Sveriges kommuner och landstings skrift – Riksavtal för utomlänsvård