Folkbokföring – särskilt boende

Äldreboende

Enligt Folkbokföringslagen (1991:481) ska den som vistas på ett äldreboende (bostad för äldre människor som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlag (2001:453)) som huvudregel vara folkbokförd där. Folkbokföringslagen(1991:481) 15 § fastslår dock att undantag gäller för vistelse på ett äldreboende i en annan kommun än den där personen var folkbokförd när han eller hon flyttade till äldreboendet. En förutsättning är att vistelsen har beslutats av den kommun där han eller hon är folkbokförd. Om detta villkor är uppfyllt ska vistelsen på äldreboendet i en annan kommun inte leda till ändrad folkbokföring. Detta ska även tillämpas på den som vistas i på ett äldreboende som drivs av någon annan än kommunen, om boendet med hänsyn till upplåtelseform och tillgång till vård kan anses motsvara vistelse som avses i 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen. Exempel:

  • Person A är sedan tidigare folkbokförd i Höörs kommun och vistas på ett äldreboende i Höörs kommun. Person A ska då vara folkbokförd på äldreboendet.
  • Person B är sedan tidigare folkbokförd i Malmö stad och vistas på ett äldreboende i Höörs kommun. Person B ska då vara fortsatt folkbokförd i Malmö stad.
  • Person C är folkbokförd i Malmö stad och ansöker själv, och beviljas, vistelse på äldreboende i Höörs kommun. Person C ska då vara folkbokförd på äldreboendet.

Det är den placerande kommunen som har ansvar för att informera Skatteverket och att kommunen har placerat en person på ett äldreboende i en annan kommun, och som därmed är undantagen från bestämmelserna i 15 § folkbokföringslagen.

15 § folkbokföringslagen handlar endast om de bostäder för äldre som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. När det gäller personer som vistas på institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av missbrukare är det 9 § folkbokföringslagen som ska tillämpas, Även om personen har fyllt 65 år.

I de ärenden där Skatteverket redan har fattat beslut om ny folkbokföring så hänvisar Skatteverket till möjligheten att överklaga beslutet om man anser att det beslut Skatteverket har fattat är fel.

Särskilt boende för barn under 18 år

Folkbokföringslagen (1991:481) 11 § fastslår att barn under 18 år som har sin egentliga hemvist tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga ska vara folkbokförd där även om hen till följd av skolgång bor på annan ort. Detsamma gäller om ett barn under 18 år, som har sin egentliga hemvist tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga, till följd av ett beslut om boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, bor på annan ort. Första stycket tillämpas även efter det att barnet fyllt 18 år så länge han eller hon går i grundskola eller gymnasieskola eller genomgår annan jämförlig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Lag (2013:380).

Felaktig folkbokföring

Om det uppmärksammas att en person är felaktigt folkbokförd kan Skatteverket utreda var personen egentligen ska vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen. En kommun kan initiera en sådan utredning. Om det uppstår en sådan situation ska beslut om placering skickas tillsammans med anmälan om felaktigt folkbokföring.