Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt tagit fram en överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar. Med pedagogisk verksamhet avses i denna överenskommelse
pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, förskola,fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Överenskommelsen reglerar hur ansvaret för hjälpmedel till barn/elever i pedagogisk verksamhet fördelas.
Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

För studerande på högskola och universitet styr diskrimineringslagen. Lärosäten ska aktivt arbeta för att alla studenter ska ha samma rättigheter och förutsättningar oavsett funktionsförmåga. Enligt diskrimineringslagen får inte en elev eller student med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med elever och studenter utan denna funktionsnedsättning. Utbildningsanordnaren är alltså skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig. Detta gäller både åtgärder för undervisning och anpassning av lokaler. Sådana åtgärder kan vara att ta bort trösklar, att installera automatiska dörröppnare eller, då dessa åtgärder inte är tillräckliga, erbjuda hjälpmedel som elev eller student har behov av för att kunna delta i utbildningssituationen.

För elever på folkhögskola kan folkhögskolan söka bidrag för hjälpmedel hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Arbetsförmedlingen ansvarar för att elever med hjälpmedelsbehov, som deltar i praktisk arbetslivsorientering eller praktik, får speciella arbetstekniska hjälpmedel. Ansökan sker hos arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen