Hjälpmedel i pedagogisk verksamhet

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har gemensamt tagit fram en överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar. Med pedagogisk verksamhet avses i denna överenskommelse
pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, förskola,fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola.

Överenskommelsen reglerar hur ansvaret för hjälpmedel till barn/elever med funktionsnedsättning i pedagogisk verksamhet fördelas.
Överenskommelse angående hjälpmedel i pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar

För elever på folkhögskola kan folkhögskolan söka bidrag för hjälpmedel hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Arbetsförmedlingen ansvarar för att elever med funktionsnedsättning, som deltar i praktisk arbetslivsorientering eller praktik, får speciella arbetstekniska hjälpmedel. Ansökan sker hos arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen