Fasta installationer och nedmontering

Om ett förskrivet hjälpmedel kräver fast installation ansvarar respektive hjälpmedelsansvarig verksamhet för att detta blir utfört. Den huvudman som har kostnadsansvar för aktuellt hjälpmedel har också kostnadsansvar för den fasta installationen. Innan installation sker måste fastighetsägaren ha gett skriftligt tillstånd enligt gällande lokala rutiner.

Kostnader för nedmontering av förskrivet hjälpmedel, t ex i samband med flytt, ansvarar aktuell huvudman för. Lokala rutiner kan förekomma. Patienten ansvarar för återställande av skador på t ex vägg/tak/golv som uppkommit genom den fasta installationen.