Skötsel och reparation

Region Skåne eller respektive kommun ansvarar för reparationer om inte annat anges i lokala riktlinjer. Vid behov av reparation av hjälpmedel ska patienten kontakta förskrivaren eller Region Skånes hjälpmedelsverksamhet enligt de instruktioner som lämnats vid förskrivningen. Det är endast förskrivare, hjälpmedelsverksamhet eller de entreprenörer som huvudmannen anlitar som får utföra reparationer på hjälpmedel. Undantag från detta är utbyte av förbrukningsartiklar som patienten själv ansvarar för.

Patienten kan inte garanteras lån av ersättningshjälpmedel under reparationstiden. När patienten inte kan få låna något ersättningshjälpmedel ska planering av reparation alltid ske i samråd med patient/närstående så att tid utan hjälpmedel blir kortast möjlig.

Patient och vid behov närstående eller personal, ansvarar för regelbunden skötsel och att följa givna anvisningar för aktuellt hjälpmedel.

Patienten är ersättningsskyldig för reparationer på hjälpmedlet som föranletts av skada på grund av exempelvis oaktsamhet, åverkan eller misskött underhåll.