Vad är ett hjälpmedel?

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i landsting och kommuner, och den reglerar huvudmännens skyldighet att tillgodose patientens hjälpmedelsbehov.
Enligt HSL ska hjälpmedel ses som en integrerad del av vården. Begreppet hjälpmedel saknar en entydig definition. Syftet med ett hjälpmedel beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning personen har samt i vilken situation och miljö hjälpmedlet ska användas.

Målet med ett hjälpmedel är att:

  • Förebygga framtida förluster av funktion och förmåga
  • Förbättra eller bibehålla funktion och förmåga
  • Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet.

I begreppet hjälpmedel i det dagliga livet ingår:

  • Hjälpmedel som krävs för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose grundläggande personliga behov och utföra vardagslivets aktiviteter, till exempel sköta sin hygien, förflytta sig, orientera sig och kommunicera
  • Hjälpmedel som möjliggör vård och behandling i hemmet
  • Hjälpmedel som kompenserar förlust av kroppsdel, kroppsstruktur eller nedsatt kroppsfunktion.