Information till patient som fått en konsumentprodukt förskriven

Den produkt som du fått förskriven är vald utifrån dina behov. Produkten är av förskrivare och hjälpmedelskonsulent bedömd som funktionell och säker för det användningsområde som avses. Produkten är dock inte CE-märkt som Medicinteknisk produkt vilket innebär att du inte omfattas av patientskadelagen (1996:799) och har ingen möjlighet att begära ersättning ur patientförsäkringen om du skulle skadas vid användandet av denna produkt.  Tillverkaren eller importören av den aktuella produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka personskada. Detta regleras i produktansvarslagen (1992:18) och man har genom denna rätt att begära skadestånd om produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten.

Patientskadelag (1996:799) 

Produktansvarslagen (1992:18)

Information till patient som fått en konsumentprodukt förskriven – utskriftsvänlig