Konsumentprodukter – som individuellt förskrivet hjälpmedel

Region Skåne och kommunerna fastställer, oberoende av varandra, vilka enskilda produkter som tillhandahålls som förskrivningsbara hjälpmedel i den egna verksamheten. De flesta hjälpmedel, såväl upphandlade via ramavtal eller direktupphandlade, är medicintekniska produkter. Dock förekommer förskrivning av konsumentprodukter inom ett fåtal hjälpmedelsområden.

En konsumentprodukt skiljer sig ansvarsmässigt från de allra flesta hjälpmedel som är CE-märkta som medicintekniska produkter. Medicintekniska produkter är tillverkade och testade utifrån att användaren är en person med nedsatt funktionsförmåga.

Det innebär i många fall högre krav på säkerhet för medicintekniska produkter än för konsumentprodukter.

Medicintekniska produkter är CE-märkta enligt förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Det innebär att patienten omfattas av patientförsäkringen. Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av hjälpmedlet, kan patienten ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.
Patientskadelagen (1996:799)

Konsumentprodukter ger inte något skydd via patientskadelagen. Tillverkaren eller importören av den aktuella produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka personskada. Detta regleras i produktansvarslagen och man har genom denna rätt att begära skadestånd om produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten.
Produktansvarslagen (1992:18)

Förskrivare skall göra en bedömning om produkten är säker för den aktuella patienten samt informera hen om eventuella risker.

Förskrivaren skall även informera patienten om att produkten inte är en medicinteknisk produkt och att patienten därmed inte har rätt till ersättning enligt patientskadelagen vid eventuell personskada.

Patienten ska ta del av den informationen även skriftligt, genom blanketten Information till dig som förskrivits en konsumentprodukt. Att information lämnats både muntligt och skriftligt ska dokumenteras i journal.