Vägledning vid bedömning och förskrivning av hjälpmedel

Detta avsnitt handlar om hur förskrivare går till väga vid bedömning och förskrivning av hjälpmedel. Förskrivningsprocessen och utgångspunkterna för förskrivning av individuella hjälpmedel kommer att beskrivas.

Alla medborgare ska ges möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Alla barn och ungdomar ska, så långt det är möjligt, ges förutsättningar till lek och utveckling. Patienten ska bemötas med respekt och dennes erfarenheter och behov ska tas tillvara. Det är patienten som känner sin funktionsförmåga bäst och förskrivningen ska ha sin grund i patientens hela livssituation.

Förskrivning av hjälpmedel ska komplettera eventuella andra åtgärder och får inte bli ett alternativ till aktiv habilitering/rehabilitering. Förskrivning ska göras utifrån en helhetssyn med patientens totala livssituation som utgångspunkt. Medicinska, psykologiska, pedagogiska, sociala, tekniska och arbetsinriktade insatser måste samordnas på ett effektivt sätt. Samarbete måste ske mellan olika kompetenser, yrkeskategorier och huvudmän.