Bedöma behov av insatser

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att patienten har rätt till en behovsbedömning. Bedömningen är en förutsättning för att kunna planera och genomföra vårdinsatser.

Förskrivaren ska bedöma patientens hälsotillstånd och utgå från det behov av stöd som patienten själv eller närstående uttalar. Bedömningen ska ske med hänsyn tagen till exempelvis sociala, pedagogiska, psykologiska och tekniska aspekter. Hjälpmedelsbehovet ska relateras till andra vidtagna eller planerade åtgärder och integreras i den samlade bedömningen. Som hjälp i behovsbedömningen, finns olika stöd för beslut till exempel checklistor. Lokala riktlinjer finns hos respektive huvudman.

Utifrån behovsbedömningen planeras och genomförs sedan behandlingsinsatserna i samråd med patienten. Om hjälpmedelsförskrivning ingår som en planerad åtgärd utreds hjälpmedelsbehovet utifrån patientens funktion, aktivitet/delaktighet samt omgivningsfaktorer.

När det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hen föredrar. Patienten ska förskrivas det valda hjälpmedlet om det med hänsyn till hens behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat. Förskrivaren ansvarar för att rekonditionerade hjälpmedel i första hand lämnas ut.

Förskrivaren ska dokumentera planerade och beslutade insatser samt mål med hjälpmedelsförskrivningen i patientjournal. Där ska framgå vilken åtgärd som planeras, vad som är målet med åtgärden, vem som svarar för att åtgärden utförs och när den ska utföras.