Följa upp och utvärdera funktion och nytta – Skånes kommuner

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor rekommendera att följande rutin används vid uppföljning och utvärdering av funktion och nytta.

Rutinen finns för nedladdning här: Uppföljning, förskrivning hjälpmedel

Uppföljning

Vid uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsförskrivning ingår att bedöma om avsedd funktion och nytta har uppnåtts enligt uppsatta mål och att bedöma om eventuella risker finns med användning och hantering av hjälpmedlet.
När och hur det är lämpligt att göra en uppföljning och en utvärdering avgörs av vilken typ av hjälpmedel som förskrivits, hjälpmedelsanvändarens funktionsnedsättning, hjälpmedelsanvändarens förmåga att förstå information och instruktion kring hjälpmedlets användning, omgivningsfaktorer med mera.
Bedömningen utgår ifrån nedanstående tabell och beroende på vilken nivå A och B hamnar på avgörs om fortsatt uppföljning behövs.

Inget uppföljningsbehov
En förskrivning ska avslutas när förskrivaren har bedömt att både
A och B ligger på nivå 1. Förskrivaren ska vara säker på att patienten (eller
närstående eller personal) har förstått information och instruktion samt kan ta ansvar för att kontakta den ansvarige vårdgivaren om behovet förnyas eller förändras. Bedömningsresultatet behöver inte rapporteras vidare till en annan vårdgivare.

Vid förskrivning av vissa typer av hjälpmedel kan uppföljningen göras i direkt anslutning till förskrivningstillfället och därefter kan förskrivningen avslutas. Exempel på hjälpmedel:
• Strumppådragare
• Griptänger

Fortsatt uppföljningsbehov kan finnas
Om förskrivaren bedömer att A eller B ligger på nivå 2 ska förskrivaren
ta ställning till huruvida en fortsatt uppföljning behöver göras. Om en sådan
behövs ska förskrivaren planera för hur den ska göras och hur ofta. Förskrivaren ska vid varje uppföljningstillfälle bedöma om fortsatt uppföljning behöver göras. Om ingen uppföljning behövs ska förskrivningen avslutas.

Fortsatt uppföljningsbehov finns
Om förskrivaren bedömer att A eller B ligger på nivå 3, eller om patienten
inte kan ta ansvar för att ta kontakt vid förnyat eller förändrat behov, ska
återkommande uppföljningar planeras in. Förskrivaren ska vid varje uppföljningstillfälle bedöma om fortsatt uppföljning behöver göras. Om ingen uppföljning behövs ska förskrivningen avslutas.

Vissa hjälpmedel ska regelbundet följas upp. Exempel på hjälpmedel:
• Lyft och lyftsele
• Antidecubitusmadrass
• Överflyttningsplattform
• Rullstol med uppresningsfunktion
• Hjälpmedel som kan fungera som skyddsåtgärd