Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Förskrivaren ansvarar för att följa upp och utvärdera alla hjälpmedelsförskrivningar. I utvärderingen ingår att bedöma om avsedd funktion och nytta uppnås enligt uppsatta mål, att hjälpmedlet motsvarar patientens behov och att eventuella risker analyseras och vid behov åtgärdas.

När och hur det är lämpligt att göra uppföljning och utvärdering beror på vilken typ av hjälpmedel som förskrivits, patientens funktionsförmåga, omgivningsfaktorer med mera. Om uppföljning och utvärdering visar att målen nåtts och att det sannolikt inte finns någon risk för skada eller tillbud i samband med användning, kan ärendet avslutas. I samband med detta ska förskrivaren informera patient och vid behov närstående/personal om var och till vem hen ska vända sig om behov eller förutsättningar förändras. Om en uppföljning däremot visar att ett hjälpmedel är olämpligt, exempelvis genom att användandet inte längre bedöms vara säkert, ska förskrivningen avslutas och hjälpmedlet återlämnas.

Lokala uppföljnings- och utvärderingsriktlinjer finns och ska alltid följas.
Följa upp och utvärdera funktion och nytta – Skånes kommuner

Exempel på modell, för att avgöra behovet av uppföljning och utvärdering:

Ingen uppföljning behövs

Hjälpmedelsärendet avslutas när förskrivaren bedömer att både A och B är på nivå 1 samtidigt som patienten eller närstående/personal har förstått information och instruktion samt kan ta ansvar för att kontakta förskrivaren om behovet förnyas eller förändras. Bedömningen ska dokumenteras. Förskrivaren behöver inte rapportera över ärendet till annan förskrivare.

Uppföljning kan behövas

Om förskrivaren bedömer att A eller B är på nivå 2 ska hen ta ställning till om det behövs uppföljning. Om så är fallet – planeras för hur och hur ofta den ska ske. Om ingen uppföljning behövs kan hen avsluta ärendet samt dokumentera bedömning och eventuell plan. Behövs däremot uppföljning rapporterar förskrivaren över ärendet till ny förskrivare om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Uppföljning behövs

Om förskrivaren bedömer att A eller B är på nivå 3, eller om patienten inte kan ta ansvar för att ta kontakt vid förnyat eller förändrat behov, ska hen planera för återkommande uppföljning och hur ofta den ska ske. Plan och bedömning ska dokumenteras. Rapportera över ärendet till ny förskrivare om det medicinska ansvaret för patienten inte kvarstår inom den egna verksamheten.

Vid samtliga analysnivåer

Oberoende av analysnivå ska förskrivaren alltid:

  • informera patient/närstående/personal om vart de kan vända sig vid förnyat eller förändrat behov
  • försäkra sig om att patient/närstående/personal har förstått den information och den instruktion de har fått.