Förskrivningsprocessen

Förskrivaren ska ha kunskap om Förskrivningsprocessen och om det ansvar och de skyldigheter  som följer med den.

Alla förskrivare rekommenderas att genomföra Socialstyrelsens förskrivarutbildning. Länkar till respektive utbildning finns under rubrikerna ”Förskrivning av hjälpmedel” och ”Förskrivning av förbrukningsartiklar”.

Förskrivningsprocessen är generell och ska följas vid all förskrivning av hjälpmedel. Patientens erfarenheter och kunskap om den egna funktionsförmåga och de egna behoven ska tillvaratas. Patientens delaktighet i och inflytande över processen ska säkerställas. Faserna i Förskrivningsprocessen kan vara mer eller mindre omfattande men förskrivaren är ansvarig för att samtliga faser utförs. Delar av Förskrivningsprocessen kan överföras till förskrivare inom annan hälso- och sjukvårdsenhet och då ska överrapportering ske. Om så inte sker, kvarstår ansvaret för de kommande faserna i processen hos förskrivaren.

Behovsbedömningen och alla faser i Förskrivningsprocessen är hälso- och sjukvårdsåtgärder som ska dokumenteras i patientjournal.