Information om förskrivet hjälpmedel

Information till användaren av hjälpmedlet är väsentlig genom hela processen. Förskrivaren ska ge patienten och, vid behov, närstående/personal information om hur hjälpmedlet fungerar och ska användas. Informationen ska vara tydlig och förskrivaren ska säkerställa att patienten och, vid behov, närstående/personal tagit till sig och förstått informationen. Förskrivaren ansvarar för att alltid lämna ut en bruksanvisning till såväl nya som rekonditionerade hjälpmedel. Vid behov ska en individuell anvisning, som tar hänsyn till patientens och omgivningens situation, utformas. Av informationen ska också framgå vart patienten ska vända sig för underhåll, om behov eller förutsättningar förändras eller om hjälpmedlet inte fungerar som avsett. Patienten ska informeras om sitt ansvar för hjälpmedlet, se patientens/närståendes ansvar. I patientjournal ska det framgå vilken information som lämnats, på vilket sätt och till vem/vilka.

Hjälpmedelsinstitutets skrift om bruksanvisningar till hjälpmedel