Instruera och träna

Förskrivaren ansvarar för att patienten kan använda och hantera sitt hjälpmedel. Det innebär att förskrivaren ansvarar för att instruera patienten och, vid behov, närstående eller personal hur hjälpmedlet ska användas.

Som förskrivare måste man försäkra sig om att berörda har förstått de givna instruktionerna. I patientjournal ska det framgå vilken instruktion som lämnats, på vilket sätt och till vem/vilka.

För att lära patienten att använda hjälpmedlet ska förskrivaren välja en metod som är individuellt anpassad. Om patienten behöver en längre tids träning i att använda hjälpmedlet bör förskrivaren, tillsammans med patienten, göra upp en plan för träningen.

När hjälpmedlet ska användas av någon i patientens omgivning, exempelvis en lyft, ska närstående eller personal få motsvarande instruktion och träning.

Om förskrivaren bedömer att det i samband med förskrivning av hjälpmedel behöver ges instruktioner till en personalgrupp, ska en kontaktperson för gruppen instrueras. Berörd personals chef ansvarar för att kontaktpersonen har möjlighet att närvara och ges möjlighet att föra kunskapen vidare till övrig berörd personal.