Prova ut, anpassa och välja specifikt hjälpmedel

Efter behovsbedömningen ska förskrivaren, självständigt eller med stöd av annan profession, prova ut, anpassa och välja lämplig produkt som motsvarar patientens behov. Förskrivaren ansvarar för att rekonditionerade hjälpmedel och hjälpmedel från äldre avtal som finns på lager, i första hand lämnas ut. Patienten ska ha en aktiv roll och ha inflytande i valet av hjälpmedel. När det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hen föredrar. Patienten ska förskrivas det valda hjälpmedlet om det med hänsyn till hens behov och till kostnaderna för hjälpmedlet är befogat.

Förskrivaren ska också säkerställa att hjälpmedlet fungerar säkert och ändamålsenligt. Förskrivaren ska ta hänsyn till patientens totala hjälpmedelsbehov och samordna med eventuellt tidigare förskrivna hjälpmedel.

Patienten är delaktig vid planering av eventuella anpassningar. En anpassning innebär att ett hjälpmedel justeras för att passa patienten, exempelvis att hjälpmedlet förses med tillbehör eller genom inställning av justerbara funktioner. Anpassningar görs inom de ramar som tillverkaren anger.

En bedömning av den miljö som hjälpmedlet ska användas i ska också göras. Ibland behöver anpassningar göras i miljön, exempelvis genom bostadsanpassning, för att hjälpmedlet ska fungera på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Förskrivaren ansvarar för att initiera nödvändiga säkerhetsåtgärder i miljön innan förskrivning kan fullföljas.

Förskrivaren ska identifiera eventuella risker i samband med användandet av hjälpmedlet. Om det finns risker med användningen ska dessa om möjligt tas bort eller begränsas. Om detta inte är möjligt tar förskrivaren ställning till om hjälpmedlet ändå ska förskrivas. Vid beslut om förskrivning ska en riskanalys genomföras för att beskriva kvarstående risker. Detta ska dokumenteras i patientens journal och berörda ska informeras.