Utbyte av fungerande hjälpmedel

Byte av ett fungerande hjälpmedel kan endast göras om patientens hjälpmedelsbehov är förändrat eller om ny teknik/modell innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt. En ny behovsbedömning krävs alltid vid utbyte.