Verksamhetschefens ansvar inom hälso- och sjukvård

Verksamhetschefens ansvar för hjälpmedelsfrågor regleras i Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Nedan följer en förenklad sammanfattning.

Verksamhetschefen ansvarar för att

  • endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används, förskrivs och lämnas ut respektive tillförs patienter
  • produkterna är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på/av patienter
  • information från tillverkare och myndigheter ska finnas tillgängliga
  • rutiner inom området finns tillgängliga
  • produkterna ska kunna spåras
  • utse förskrivare
  • förskrivarna har den kompetens som behövs
  • bedöma vem som får ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter
  • utse anmälningsansvarig av tillbud med medicintekniska produkter till tillverkaren respektive Läkemedelsverket

SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Verksamhetschefen ansvarar även för att Hjälpmedelsguiden följs och att huvudmannen vid behov kompletterar med lokala riktlinjer.

Verksamhetschefen har möjlighet att delegera ovanstående uppgifter till en annan person. Det gör att det kan se olika ut i olika verksamheter.

Avvikelserapportering
Respektive huvudman ansvarar för att negativa händelser och tillbud med ett hjälpmedel kan hanteras inom det egna systematiska kvalitetsarbetet, SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vid negativa händelser och tillbud med ett hjälpmedel gäller föreskriften SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården . Det är viktigt att produkten tillvaratas och att händelsen utreds.

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Ansvarig vårdgivare
I Region Skåne och kommunerna är det den nämnd, med ansvar för verksamheten där vården bedrivs, som är vårdgivarens representant. Det är vårdgivaren som ska se till att verksamheten organiseras så att användningen och hanteringen av hjälpmedel är säker. Det är även vårdgivaren som ska ge verksamhetschefen inom hälso- och sjukvård dennes uppdrag.